Kommandanten FF Breiningsham

Seit der Gründung der FF Breiningsham hatten bisher folgende Kommandanten die Führung inne:

  • Josef Itzinger: 1911 – 1942
  • Johann Irger: 1942 – 1948
  • Johann Hagelmüller: 1948 – 1973
  • Johann Dürnberger sen.: 1973 – 1993
  • Johann Dürnberger jun.: 1993 – 2003
  • Erwin Bader: 2003 – 2013
  • Roman Aspetsberger: seit 2013